Thực hiện chỉ thị của Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (nay là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), Thành ủy, Ủy ban Kháng chiến Hành chính Hà Nội. Ngày 2 -7- 1951, Ngân hàng Quốc gia (NHQG) chi nhánh Hà Nội chính thức khai trương hoạt động. Ông Trần Quang Nghĩa làm Giám đốc NHQG Hà Nội.

Cuối năm 1954, Chi nhánh Ngân hàng Hà Nội được thành lập lại dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Ban Giám đốc Ngân hàng Hà Nội có: Ông Vũ Thiện - Giám đốc và Phạm Quốc Dân - Phó Giám đốc.

Giai đoạn 1965 - 1975, đất nước chuyển hướng xây dựng và phát triển kinh tế sang thời chiến, Ngân hàng Trung ương cho phép Ngân hàng Hà Nội và Ngân hàng các địa phương khác phục vụ năng động, phù hợp với điều kiện vừa sản xuất vừa chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI đề ra đường lối đổi mới toàn diện, trong đó đổi mới hoạt động của hệ thống Ngân hàng. Ngày 27/6/1983 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra Quyết định số 51/NH/QĐ về việc Ngân hàng Hà Nội trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; giải thể Ngân hàng Công - Nông - Thương và các chi nhánh cơ sở. Các ngân hàng Công thương, Ngân hàng Nông nghiệp thành phố Hà Nội trực thuộc Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam.

Nghị định số 53-HĐBT ngày 26/3/1988 của Hội đồng Bộ trưởng về tổ chức bộ máy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngày 28/7/2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra Quyết định số 1662-QĐ-NHNN về việc hợp nhất Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tây và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội thành Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội, kể từ ngày 1/8/2008.

 

Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh